RECEARCH

Pro gradu -tutkielmat

UMMA- hankkeessa työskentelvän Minna Taipaleen Pro gradu-tutkielma käsittelee Suomessa vielä tuntematonta ilmiötä yhteisöllistä vainoa. Tutkielmassa tarkastellaan vainon ilmenemistä musliminaisten kokemuksissa Suomen muslimiyhteisöjen sisäisessä institutionaalisessa kontekstissa.

Tutkimuksen tulokset tukevat vainon aiempaa tutkimusta siitä, että vaino rajaa laajalti vainon kohteen elämänpiiriä ja, että vainoaminen on usein jatkumoa parisuhteen aikana jo alkaneelle lähisuhdeväkivallalle. Yhteisöllisyys kuitenkin laajentaa vainon vaikutuksia, sillä yhteisöllisen vainon kohde joutuu merkityksellisen ja omaa uskonnollista ja kulttuurista identiteettiä tukeneen yhteisön eristämäksi tai hän itse oman turvallisuutensa takaamiseksi joutuu eristäytymään yhteisön piiristä. (Taipale 2021.)

Muslimiyhteisön valtarakenteiden merkitys yhteisöllisen väkivallan ja vainon kohdalla näyttää Taipaleen tutkimustulosten mukaan olevan keskeistä, sillä väkivallan vaikutus naisten kokemuksissa näyttäytyy laajempana, mikäli siihen ei yhteisön sisäisesti puututa tai kohteelle ei ole tarjolla tukea väkivaltakokemusten käsittelyssä. Tulosten mukaan väkivallan kohteiksi joutuneilla musliminaisilla oli kokemuksia uskonnollisten yhdyskuntien ja muslimiyhteisöiden riittämättömästä tuesta ja avusta väkivallan kokemuksissa. Tulosten kautta nousseet huonot kokemukset yhteisön tai yhdyskuntien vaillinaisesta tuesta tuovat kuitenkin esille ainoastaan tukimuksen osallistuneiden kokemuksia, eikä niitä voida suoraan yleistää koskemaan muslimiyhteisöä laajalti. Yhteisöillä ja uskonnollisilla yhdyskunnilla on erilaisia resursseja, mahdollisuuksia sekä myös intressejä, jotka ohjaavat sitä, millä tavoin yhteisön piirissä esiintyvään väkivaltaan puututaan. (Taipale 2021.)

Tutkielmassaan Taipale (2021) nostaa esille uskonnon näyttäytyvän kahdessa roolissa, sillä uskonnolla oli toisaalta alistettu ja nöyryytetty, mutta silti uskonto nousi erääksi keskeiseksi voimavaraksi erityisesti tutkimuksen haastateltavien kerronnoissa. Uskonnon antama toivo nähtiin keskeiseksi tekijäksi siinä, että muslimin on mahdollista selvitä elämän eri kriiseistä ja vaikeuksista. Väkivaltaa kohdanneet musliminaiset kokevat islamiin uskonnon tukevan väkivallasta toipumisen prosessia. Oma henkilökohtainen usko tukee resilienssiä, jonka avulla väkivallan kokemusten käsittely ja niistä toipuminen mahdollistuu.

Tutkimuksen tulokset tukevat toiminnasamme esiin nousseita havaintoja siitä, että uskontotietoisella työskentelyllä on oma paikkansa ja uskonnon huomioivien palveluiden kehittämistä tarvitaan myös Suomalaisessa yhteiskunnassa.

Käy lukemassa koko tutkielma täältä.


Opinäytetyöt

Tulossa...