Amal blogi: Miten kunniaan liittyvän väkivallan kierre katkaistaan?
2 lokakuun, 2019
Amal blogi: Miten kunniaan liittyvän väkivallan kierre katkaistaan?
2 lokakuun, 2019
Näytä kaikki

Kannanottomme kunniaväkivaltaan ja ilmiön mediakuvaanAmal ry on sosiaalialalla toimiva yhdistys, jonka tarkoituksena on islamin arvoihin perustuen tukea ja edistää tyttöjen ja naisten hyvinvointia. Yhdistyksemme toiminnan tarkoituksena on parantaa tyttöjen ja naisten edellytyksiä toimia yhdenvertaisesti yhteiskunnan eri osa-alueilla. Me Amal ry:ssä haluamme tuoda esille muutamia näkökulmia liittyen viime aikoina mediassa esille nostettuun kunniaväkivaltaan.
 
Kuten ensimmäisessä lauseessamme toteamme, yhdistyksemme ajaa tyttöjen ja naisten oikeuksien toteutumista. Onkin täysin selvää, että vastustamme väkivaltaa sen kaikissa muodoissaan ja pyrimme omassa toiminnassamme tekemään työtä väkivallan ennaltaehkäisemiseksi sekä väkivaltaa kokeneiden tukemiseksi ja ohjaamiseksi saamaan tarvittavia tukipalveluita. Olemme viime aikoina seuranneet mediassa esiintyvää kirjoittelua ja keskustelua kunniaväkivaltaan liittyen. Olemme erittäin tyytyväisiä, että Suomessa keskustellaan naisiin ja tyttöihin kohdistuvasta väkivallasta, sillä tämän keskustelun kautta päästään toivottavasti luomaan yhä parempia ja kattavampia rakenteita sukupuolittuneen väkivallan vastaiseen työhön. On tärkeää tiedostaa, että tutkimusten mukaan Suomessa koti on naiselle väkivalta- ja henkirikosten suhteen se vaarallisin paikka. Lähisuhdeväkivaltatilastot näyttävät Suomen osalta erittäin hälyttäviltä, ja tämän muuttamiseksi meidän tulee kaikkien työskennellä hartiavoimin.  Keskusteluissa esillä olleeseen kunniaan liittyvään väkivaltaan liittyen tulee huomioida, että tässä väkivallan muodossa pyrkimyksenä on tyttöjen tai naisten kontrollointi, vahingoittaminen ja rankaiseminen sekä perheen/yhteisön kunnian säilyttäminen väkivaltaan turvautumalla.  Kunniaan liittyvään väkivaltaan tulee puuttua ennaltaehkäisevällä työllä sekä tarjoamalla kunniaväkivallan uhriksi joutuville riittäviä tukipalveluita. Ennaltaehkäisevään työhön tulee satsata tulevaisuudessa yhä enemmän ja tähän työhön tulisi ottaa mukaan laajemmin eri toimijoita sekä yhteisöjen edustajia. Mielestämme on elintärkeää, että kunniaan liittyvään väkivaltaan puututaan asenne tasolla, jolloin yhteisöt ovat avainasemassa asennemuutoksessa.
 
Haluamme lisäksi nostaa esille, että kunniaan liittyvää väkivaltaa tulee tarkastella perustuen faktoihin ja tutkittuun tietoon, jolloin keskustelua voidaan käydä asiapohjalta sekä keskittyen etsimään ratkaisuja syytösten sijaan. Suomalaisessa yhteiskunnassa esiintyy polarisoitunutta keskustelua, jossa rasistista vihapuhetta viljellään vastuuttomasti ja ihmisryhmiä leimaavasti. Tällaisessa keskustelukulttuurissa unohtuvat tärkeimmät asiat, eli kunniaväkivallan uhrit sekä ratkaisujen ja muutoksen edistäminen. Olemme huolissamme siitä, että osin mediassa kunniaväkivalta ja islam liitetään yhteen tai ainakin rivien välistä annetaan lukijoille se kuva, että islam sallisi kunniaväkivallan. Tällainen kuva islamin ja kunniaväkivallan suhteesta on virheellinen, sillä islam ei salli väkivaltaa. Kunniaan liittyvä väkivalta ei ole tietyn etnisen tai uskonnollisen ryhmän ongelma, vaan se on tuhansia vuosia vanha perinne, jota esiintyy eri etnisissä sekä useampia uskontoja edustavien yhteisöissä.  Peräämme medialta vastuuta siinä, että sen velvollisuus on tehdä vastuullista journalismia, jossa kunniaan liittyvää väkivaltaa käsitellään faktapohjalta eikä haeta pelkästään klikkiotsikoilla lisää levikkiä ja myyntiä.
 
Yksipuolinen ja mutkia suoriksi oikova journalismi valitettavasti vaikuttaa monen musliminaisen ja tytön elämään siten, että heidän valintojaan ja vakaumustaan kyseenalaistetaan ja surkutellaan asemaa alistettuna. Kokemuksemme mukaan valtaosa Suomessa asuvista musliminaisista ei kuitenkaan koe itseään alistetuksi vaan heille islam on oma valinta. Olemme tietoisia, että myös Suomessa naiset ja tytöt joutuvat kohtamaan lähisuhteissaan painostusta ja väkivaltaa, jota väkivallan tekijät valitettavasti oikeuttavat uskonnolla. Se, että naiset joutuvat väkivallan uhriksi ei poistu sillä, että islam asetetaan syytetyn penkille eikä kunniaväkivaltaa tällä tavoin saada loppumaan tai edes ennaltaehkäistyä. Täytyy ymmärtää, että islam ei alista naista, vaan kaikessa väkivallassa vastuu on väkivaltaa käyttävällä henkilöllä. Nämä henkilöt tulee saattaa vastuuseen teoistaan ja uhrien tukemiseen tulee panostaa riittävästi. Lisäksi korostamme, että Suomen tulee kiinnittää yhä enemmän huomiota Istanbulin sopimuksen (53/2015) mukaisesti sukupuolittuneen väkivallan ehkäisemiseen sekä väkivallan vastaiseen työhön. Istanbulin sopimuksen 9. artiklan mukaan valtion tulee kannustaa ja tukea kansalaisjärjestöjen työtä naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi. Toivomme, että valtio kantaa vastuunsa ja todella panostaa tähän työhön lisäämällä turvakotipaikkoja, tukemalla kansalaisjärjestötoimijoita sekä luomalla julkiseen palvelujärjestelmään rakenteita, joiden avulla lähisuhdeväkivaltaa ja myös kunniaan liittyvää väkivaltaa voidaan ottaa puheeksi yhä useammissa asiakaskohtaamisissa.
 
 
Helsinki 22.5.2019
Amal ry:n hallitus