Kannanottomme kunniaväkivaltaan ja ilmiön mediakuvaan
21 toukokuun, 2019
Amal blogi: Miksi teen työtä väkivallan parissa?
4 lokakuun, 2019
Kannanottomme kunniaväkivaltaan ja ilmiön mediakuvaan
21 toukokuun, 2019
Amal blogi: Miksi teen työtä väkivallan parissa?
4 lokakuun, 2019
Näytä kaikki

Amal blogi: Miten kunniaan liittyvän väkivallan kierre katkaistaan?

Viime aikoina on yhä enemmän keskusteltu kunniaan liittyvästä väkivallasta, mutta jääkö tämä vain keskustelun asteelle? Toivomme, ettei näin käy vaan aidosti kiinnitettäisiin huomiota kunniaan liittyvän väkivallan sekä yleisesti sukupuolittuneen väkivallan ennalta ehkäisemiseen.

Kunniaan liittyvässä väkivallassa tulee tiedostaa, että se niveltyy vahvasti asenteisiin, ajatteluun ja toimintaan. Kunniaan liittyvän väkivallan ehkäisemiseksi, tarvitaan ennen kaikkea muutoksia asenteissa. Asennemuutokseen taas vaaditaan rohkeutta, aikaa ja kärsivällisyyttä. Rohkeutta tarvitaan asian esille nostamiseen sekä aikaa ja kärsivällisyyttä asenteiden muuttumisen hitauteen. Tähän prosessiin meidän jokaisen tulee yhdessä sitoutua ja prosessissa tulee kuulla myös niiden ääntä, joille kunniaan liittyvä väkivalta näyttäytyy todellisena uhkana. Kunniaan liittyvän väkivallan ehkäisemisessä tulee käydä asiallista ja vastuullista dialogia, jossa kunniaan liittyvästä väkivallasta puhutaan avoimesti. Kunniaan liittyvä väkivalta ei katoa hiljenemällä, mutta se ei myöskään häviä leimaamalla kulttuureja, uskontoja tai ihmisryhmiä. On pyrittävä nostamaan esille kunniaan liittyvän väkivallan taustalla vaikuttavia sukupuolittuneita rakenteita ja yhtä aikaa huomioitava, ettei kulttuuria ei tule käyttää väkivallan selitysmallina vaan tulee tiedostaa kunniaan liittyvän väkivallan taustavaikuttajien monimuotoisuus.

Puhuttaessa kunniaan liittyvän väkivallan ehkäisemisestä tulee huomata, että väkivallan ehkäisemiseksi tulisi yhä enemmän lisätä tietoutta kunniaan liittyvästä väkivallasta. Näemme Amal ry:ssä, että kunniaan liittyvän väkivallan ehkäisemisessä on merkittävässä roolissa peruspalveluissa työskentelevien osaamisen lisääminen. Olisi erittäin tärkeää, että muun muassa varhaiskasvatuksessa, koulussa, neuvolassa sekä terveys- ja sosiaalipalveluissa kyettäisiin tunnistamaan yhä paremmin kunniaan liittyvän väkivallan merkkejä, mutta myös kyettäisiin ymmärtämään, että emme voi yleistää kunniaan liittyvää väkivaltaa koskemaan maahanmuuttajaperheitä yleisellä tasolla. Työntekijällä tulisi olla työkaluja ymmärtää erilaisuutta, mutta silti kyseenalaistaa asiakkaan käytöksen tai toiminnan piirteitä, joiden voidaan nähdä olevan haitallisia. Kunniaan liittyvästä väkivallasta puhuttaessa nousee usein esille sana kulttuurisensitiivisyys. Kulttuurisensitiivisyys tarkoittaa mielestämme sitä, että asiaa lähestytään ja selvitetään yhteistyössä asiakkaan kanssa huomioiden erilaiset näkökulmat. Kulttuurisensitiivisyys ei kuitenkaan tarkoita, että haitallisia tapoja tulee hyväksyä, vaan kulttuurisensitiivisellä lähestymistavalla luodaan luottamusta, jonka avulla voidaan väkivaltaan puuttua ja ehkäistä tehokkaammin. Näemme luottamuksen merkityksen omassa vertaistoiminnassamme, jossa naisten ja tyttöjen kanssa luotu luja suhde tukee työskentelyä ja antaa mahdollisuuden nostaa esille myös erittäin arkoja ja vaikeita aiheita. Työmme ruohonjuuritasolla vaikuttaa väkivaltaan ennaltaehkäisevästi sekä antaa tukea väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille.  

Meille Amal ry:ssä on erittäin tärkeää luoda turvaa naisille ja tytöille ja haluamme tässä työssä hyödyntää omaa osaamistamme, tietoamme musliminaisten ja tyttöjen tarpeista sekä käyttää islamin uskontoa tämän työmme pohjana. Teemme omaa työtämme siksi, ettei yksikään nainen tai tyttö joutuisi väkivallan kohteeksi.

                                                          Amal ry, 2.10.2019