ARVOPOHJAMME


Yhteisöllisyys - luomme naisille ja tytöille mahdollisuuksia tavata toisiaan. Vertaisuuden kautta vahvistamme yhteisöllisyyttä naisten ja tyttöjen arjessa.

Luotettavuus - yhdistys toimii luottamuksellisuuteen perustuen. Luotettavuuden voi saavuttaa olemalla luottamuksen (arabia. amaanah) arvoinen. Toimimme ammattimaisesti huomioiden vaitiolo/salassapitovelvoitteet. Luomme turvallisen tilan, jossa voimme keskustella arvostavasti ja luottamuksella myös vaikeista aiheista.

Siskous - siskous on voimavaramme ja yhdistää meidät toisiimme. Siskouden kautta tuemme toisiamme niin iloissa kuin suruissa. Jaettu identiteetti tuo yhteenkuuluvuuden tunnetta ja vahvistaa naisten välistä sisaruutta.

Rohkeus - olemme rohkeita ja vahvoja musliminaisia. Rohkeutemme tulee uskostamme. Uskallamme olla omia itsejämme, peittelemättä uskoamme.

Usko - usko (iman) on toimintamme perusta. Vaalimme uskoa yhdistävänä ja eteenpäin vievänä voimana Huomioimme uskon ja hengellisyyden voimaantumisen mahdollistajana.


toivoajatekoja
 

Yhteisöllisyys

Luotettavuus

Siskous

Rohkeus

Usko


 

Ohjaus ja neuvonta

Yhdistys tarjoaa ohjausta ja neuvontaa musliminaisille ja tytöille sekä muille, jotka haluavat nimenomaan islamin arvopohjaan perustuvaa ohjausta.

Yhdistys järjestää mm. viikoittaisia vertaistapaamisia, joissa on mahdollista saada myös yksilöllistä neuvontaa ja ohjausta. Yksilöohjauksena voit saada palveluohjausta sekä sosiaaliohjausta, jossa huomioidaan kokonaisvaltaisesti henkilön tarpeet ja toiveet.

Voit myös lähettää meille kysymyksiä sähköpostitse tai sivulla olevan yhteydenottolomakkeen kautta. Pyrimme parhaamme mukaan vastaamaan yhteydenottoon viikon kuluessa.

Tapahtumat ja ryhmät

Yhdistys toteuttaa musliminaisille ja tytöille suunnattuja vertaisryhmiä, tapaamisia ja tapahtumia. Vertaistapaamisissa käydään läpi naisten elämään liittyviä eri aiheita kuten hyvinvointi, terveys, perhe, avioliitto ja väkivalta.

Vertaistapaamisten kautta naiset ja tytöt voivat tavata toisiaan ja vaihtaa ajatuksiaan toisten samankaltaisessa tilanteessa elävien naisten ja tyttöjen kanssa. Tämä tukee ja parantaa hyvinvointia ja mahdollistaa naisille ja tytöille laajempien tukiverkostojen muodostumisen.

Vertaistapaamisten ohessa järjestetään luentotapahtumia, joiden kautta naiset ja tytöt saavat lisää tietoa heille tärkeistä asioista sekä yhteiskunnan eri palveluista.

Vaikuttaminen

Yhdistyksen tärkeänä tavoitteena on aktiivisesti vaikuttaa yhteiskunnassa esiintyviin ennakkoluuloihin koskien musliminaisten asemaa. Yhdistys osallistuu erilaisiin työryhmiin, tapahtumiin ja tilaisuuksiin, joissa käsitellään mm. musliminaisiin ja tyttöihin kohdistuvia asenteita.

Yhdistys pyrkii toiminnallaan tukemaan jokaisen musliminaisen ja tytön itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta.

Yhdistyksen tavoitteeena on, että musliminaisilla ja tytöillä on yhtäläiset mahdollisuudet olla mukana yhteiskunnan eri toiminnoissa ja silti pitää kiinni vakaumukseensa kuuluvista ja itse tärkeiksi kokemistaan asioista.

Konsultaatiot

Tarjoamme asiantuntija-infoja, luentoja ja konsultaatiota eri tahoille. Yhdistyksen asiantuntijat käyvät sovitusti pitämässä eri aiheista koulutuksia tai infoja.

Voimme pitää luentoja esimerkiksi aiheista: terveys ja hyvinvointi, uskonnon huomioiminen terveydenhuollossa, sosiaalipalveluissa tai liikuntapalveluissa, musliminaisten asema yhteiskunnassa, muslimitytön kasvun ja kehityksen tukeminen, seksuaaliterveys jne.

Jos tarvitsette infoa tai koulutusta ottakaa yhteyttä meihin sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeen kautta.
 
 

Mukaan toimintaamme

TIETOA NAISILLE

Naiseus on globaalia ja yhdistää meitä eri taustoista tulevia naisia maailmanlaajuisesti. Naiseuden vaalimiseen tulee kiinnittää huomiota ja meidän tulee arvostaa naiseuden mukanaan tuomaa voimaa, rohkeutta, päämäärätietoisuutta sekä myös itsessämme olevaa haavoittuvaisuutta. Rohkeus ei sulje pois sitä, että olemme myös haavoittuvia aivan kuten kaikki Jumalan luomat ovat. Haavoittuvaisuuden voi myös muuttaa eteenpäin vieväksi voimaksi ja siitä voi ammentaa rohkeutta jatkaa eteenpäin myös elämän haasteissa.

Musliminaisena eläminen maassa, jossa muslimit ovat vähemmistössä voi tuoda usein eteen haasteita, joiden välillä joutuu punnitsemaan useampaan kertaan. Islamin mukanaan tuomien arvojen kautta nainen voi löytää oman tapansa elää osana tätä yhteiskuntaa. Musliminaisen ei tulisi pelätä oman vakaumuksensa julkituomista, vaan se on hänelle oikeus, sillä asumme maassa, jossa perustuslaki takaa jokaiselle uskonnonvapauden.

Me Amal ry:ssä pyrimme omalla toiminnallamme kiinnittämään huomiota siihen, että jokainen musliminainen voi kokea olevansa arvokas osa Suomalaista yhteiskuntaa. Amal ajaa sitä, että yhteiskunnassa musliminaiset eivät ole toiminnan kohteita vaan itse toiminnan toteuttajia. Me teemme sen, koska “Me Pystymme”!

Avioliitto ja perhe

Islamissa perhe on erittäin tärkeä, onhan se yhtä vanha instituutio kuin ihmisen historia. Avioliitto on velvollisuus, jonka aviopuolisot täyttävät sekä toisiaan että Jumalaa kohtaan. Avioliitto merkitsee molemminpuolista tyydytystä ja itsensä toteuttamista, rakkautta ja rauhaa, laupeutta ja turvaa, lohtua ja toivoa.

Islamissa ei sallita avioliiton ulkopuolisia tai sitä edeltäviä suhteita. Mies ja nainen voivat tavata muiden muslimien tai perheen keskuudessa, keskustella ja opetella tuntemaan toisensa. On hyvin tärkeää, että he varaavat itselleen tarpeeksi aikaa ottaakseen selvää toistensa mielipiteistä, taipumuksista ja temperamentista, jotta he kykenisivät päättämään, ovatko sopivat elämään yhdessä. Islam korostaa, että avioliiton ei tule perustua fyysiselle vetovoimalle vaan samankaltaiselle elämän asenteelle. Kun molemmat osapuolet ovat samaa mieltä elämän tärkeimmistä kysymyksistä, voi avioliitosta parhaiten tulla onnellinen.

"Eräs Hänen merkeistään on se, että Hän on teistä itsestänne luonut teille puolisot, jotta löytäisitte heistä tyydytyksen, ja Hän on antanut teille keskinäistä rakkautta ja laupeutta. Totisesti, tässä on merkkejä niille, jotka ajattelevat."
(Koraani 30:21)

Avioliitto on tarkoitettu pysyväksi liitoksi, mutta mikäli avioliitto ei toimi, on myös avioero sallittua. Täytyy kuitenkin muistaa, että avioero on sallituista teoista se, jota Jumala eniten inhoaa. Tämän vuoksi puolisoiden tulee pyrkiä selvittämään avioliiton ongelmia ja tässä kannattaa hyödyntää sekä suvun että ammattilaisten sovittelua ja avioliittoneuvontaa.

Lähteenä mukaillen käytetty Islam-opas sivustoa, josta löytyy lisää tietoa.

Amal ry tarjoaa tukea ja ohjausta myös avioliittoon, parisuhteeseen ja perheeseen liittyvissä kysymyksissä. Ohjaus perustuu ammatilliseen sosiaaliohjaukseen ja psykososiaaliseen tukeen. Hyödynnämme ohjauksessa islamin arvoperustaa, mutta emme anna uskonnollisia ohjeita (fatwoja) vaan ohjaamme uskonnolliset kysymykset eteenpäin luotettaville islamin oppineille.

Siskous


Islamissa siskous tarkoittaa, että rakastamme toisiamme Jumalan vuoksi. Uskomme yhdistää meidät, eikä sillä mitä etnisyyttä tai kieliryhmää edustaa tai onko rikas vai köyhä ole merkitystä.

“Uskovaiset ovat veljiä; tehkää sen tähden sovinto veljienne kanssa ja huolehtikaa velvollisuudestanne Jumalaa kohtaan, jotta armo tulisi osaksenne.”
(Koraani 49:10)

Siskouden tulee nousta sydämestä ja sen tulee olla pyyteetöntä tukea toiselle. Olemme siskoja niin hyvinä kuin huonoina hetkinä. Siskouden kautta luomme luottamuksellisen suhteen toisiimme ja kykenemme edistämään sekä omaa että siskojemme hyvinvointia.

Me Amal ry:ssä näemme siskouden vaalimisen erittäin tärkeäksi ja pyrimme tukemaan naisten välistä sisaruutta sekä yhteisöllisyyttä kaikessa toiminnassamme. Toiminnassamme hyödynnämme siskouden mukanaan tuomaa yhteyttä. Tämän yhteyden avulla voimme jakaa elämän iloja ja suruja sekä tukea toinen toisiamme eteenpäin. Näemme siskouden tuovan tärkeän vertaisuuden kokemuksen, joka mahdollistaa yhteisen kokemuksen jakamisen sekä liittää sen toimintamme ammatilliseen tukeen ja ohjaukseen.

Hyvinvointi

Amal ry panostaa toiminnassaan edistämään naisten ja tyttöjen hyvinvointia sekä lisäämään heidän tietouttaan terveyteen liittyvistä aiheista. Amal ry:n asiantuntija on toiminut vuosina 2018-2019 VIGOR-hankkeen mentorina.

Tunnelma oli JADE-toimintakeskuksessa odottava. Iäkkäät somalinaiset ottivat minut vastaan lämmöllä. Paikalla oli yhteensä 10 naista. Aloitimme yhteisen tilaisuutemme yhteisellä Dua-rukouksella. Iäkkäät somalinaiset ovat viisaita rukouksissaan ja siinä, miten muotoilevat rukouksen sanat. Kauniita ja koskettavia sanoja. Tunnelma avautuu entisestään yhteisen rukouksen jälkeen.

Käymme yhdessä läpi miksi, milloin ja kenelle on kohdunkaulan-ja rintasyövän seulonnat tarkoitettu. Käymme myös läpi ennaltaehkäisevän työn merkitys omassa terveydessä. Keskustelua herättää omien elämäntapojen merkitys syövän ennaltaehkäisyssä. Keskustelua syntyy erityisesti ruokavaliosta. Pientä hilpeyttä osallistujissa herättää rintojen omatarkkailu.

Uskon merkitys oman hyvinvoinnin ylläpidossa ja tiedonhankinnan tärkeys oli lopetus teema. Usko oli voimaannuttajan roolissa tänään. Lähes kaikki naiset kokivat saaneensa uutta tietoa omasta (seksuaali)terveydestään. JADE-toimintakeskus 15.11.2018

Hyvinvointiin liittyviä materiaaleja

Amal ry ja VIGOR-hanke ovat yhteistyössä toteuttaneet suomen ja somalinkielisiä julisteita sukuelinten silpomisesta ja sen äärimmäisestä muodosta infibulaatiosta. Julisteita voi hyödyntää silpomisen puheeksiottamisen apuna ja seksuaaliterveyteen liittyvien kysymysten esille nostamisessa. Julisteet on suunnattu eri ikäryhmille ja sekä naisille että miehille.

Voit ladata Amal ry:n hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä materiaaleja Materiaalipankistamme.

Kansainvälisiä yhdistyksiä

Amina the muslim womens recource centre
Muslim womens organization

Linkkejä hyvinvointiin ja terveyteen liittyen

VIGOR-hanke VIGOR | Tervettä elinvoimaa -hanke edistää ulkomaalaistaustaisten seksuaaliterveyttä pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Kajaanissa. Hankkeen aikana koulutetaan mentoreita arabian, darin, kurdin, persian ja somalin kieliryhmistä. Mentoreita koulutetaan muun muassa äitien ja isien jaksamisesta, rintojen omatarkkailusta, syöpäseulonnoista, eturauhassyövästä, raskaudesta, vaihdevuosista ja sukupuolirooleista.

TurvaSatama TurvaSatama on asiantuntijoiden muodostama ryhmä, jonka tarkoituksena on auttaa ja tukea jokaista, joka tarvitsee turvallisen ja rauhallisen sataman kiireen ja elämän vilskeen keskellä. TurvaSatama tarjoaa perhepalveluita, terapiapalveluita sekä tukipalveluita.

Monaliiku ry Monaliiku - Monikansallisten naisten hyvinvointi ja liikunta ry on suhteellisen nuori yhdistys, joka on perustettu vuonna 2009, vastaukseksi tarpeeseen antaa monikansallisille naisille mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa.

Mielenterveystalo ​Kaikille avoinna olevasta Mielenterveystalosta löydät tietoa, omahoito-ohjelmia, oppaita, oirenavigaattoreita sekä palveluhakuja. Mielenterveystalossa on tarjolla myös nettiterapiaa jonne pääsee lääkärin lähetteellä ympäri Suomen.​ ​Ammattihenkilöille on omat kirjautumisen takana olevat tietosisältönsä.

Muita auttavia tahoja

Monika Naiset liitto ry tarjoaa kotoutumista tukevaa toimintaa ja kriisi- ja väkivaltapalveluita maahanmuuttajataustaisille naisille. Monika-Naiset liitolla on kolme eri yksikköä: Kotoutumiskeskus Monika, Kriisikeskus Monika sekä Turvakoti Mona.

Vantaan Nicehearts Nicehearts tarjoaa apua erilaisiin arjen ongelmiin kuten lomakkeiden ja asiakirjojen täyttämiseen ja ymmärtämiseen, asunnon hakemiseen tai perhe-elämän haasteisiin.

Maria Akatemia Naisen väkivaltaisuudesta on vaikea puhua. Maria Akatemiassa autetaan ottamaan vastuuta omista tunteista ja käyttäytymisestä. Jos oma sisäinen pahoinvointisi aiheuttaa väkivaltaisuutta tai sen pelkoa lähisuhteissasi tai suhteessa itseesi, ota yhteyttä ja saat apua.

Naisten linja Naisten Linja on tarkoitettu kaikenikäisille väkivaltaa kokeneille tai väkivallasta huolestuneille naisille. Voit soittaa tai ottaa yhteyttä verkon kautta. Sinulle vastaavat vapaaehtoiset naiset, jotka ovat koulutettuja tukemaan sinua. Toiminta on luottamuksellista.

Linkkejä tietoon islamista

islamopas Tietoa islamista suomeksi.

islamilainen hautaus Islamilainen hautaus.info sivuilta löytyy tietoa kuolemasta ja tärkeitä neuvoja islamilaiseen hautaukseen liittyen.

Hyviä videoita

Yasmin Mogahed: This is why you are feeling down
Vahvat juuret (tieto ja taidot) antavat meille musliminaisille mahdollisuuden kasvaa ja vaikuttaa omaan ja muiden ihmisten hyvinvointiin. Yasmin Mogahed käy luennossaan läpi sitä, kuinka tärkeää meidän on sekä yksilöinä että yhteisönä muistaa vahvan perustan luomisen tärkeys. Yasmin sanoo luennossaan “ Jotta puu voi kasvaa korkeammaksi, pitää sillä olla ensin vankat juuret, jotka kannattelevat sen kasvavaa runkoa”. Luento on englannin kielellä.

Adnan Rashid: Challenges facing the muslims in the west
Adnan Rashid käy videossa läpi, sitä miten lännessä asuvien muslimien tulisi olla mukana oman asuinmaansa yhteiskunnan rakentamisessa. Miten muslimit itse voivat vaikuttaa islamophobiaan ja ihmisten asenteisiin muslimeista. Rashid painottaa luennossaan osallistumisen tärkeyttä. Meidän muslimien, myös musliminaisten tulisi olla aktiivisia ja tuoda näkökulmiamme ja osaamistamme esille yhteiskunnan eri alueilla, kuten mm. sosiaalityön saralla. Luento on englanniksi.

TIETOA TYTÖILLE JA NUORILLE NAISILLE


TIETOA AMMATTILAISILLE

Oletko kohdannut musliminaisen työssäsi? Jäikö jokin asia askarruttamaan sinua?

Vastaamme lyhyesti muutamaan yleiseen islamia ja muslimeita koskevaan kysymykseen tässä osiossa, mutta kuten missä tahansa ihmisten kanssa tehtävässä työssä, tulee myös muslimi-asiakas kohdata yksilönä. On kuitenkin hyvä tietää muutamia perusasioita islamista, joiden avulla luottamuksellinen asiakassuhde on helpompi saavuttaa.

Mikäli haluat saada enemmän tietoa, voit ottaa meihin yhteyttä joko sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeen kautta. Tarjoamme konsultaatiota ja koulutuksia eri tahoille, joten älä epäröi ottaa yhteyttä. Tässä myös lyhyt opaslehtinen tulostettavaksi: Nainen islamissa

Mitä voin huomioida, kun kohtaan musliminaisen palveluissa?

Riippumatta siitä, missä työskentelet, olet tärkeässä roolissa. Sinulla on mahdollisuus tuoda asiakkaalle kokemus siitä, että hänen taustaansa arvostetaan ja vakaumustaan kunnioitetaan. Lisäksi roolinasi voi olla tiedon jakaminen sekä ohjaus eri elämäntilanteissa. Asiakkaan kokemus arvostavasta kohtaamisesta on usein kiinni aivan pienistä asioista, joten kuuntelethan aktiivisesti myös asiakkaan toiveita ja pyrit huomioimaan ne mahdollisuuksien mukaan työssäsi.

Muutamia seikkoja on hyvä huomioida silloin, kun tekee asiakastyötä muslimi-asiakkaiden kanssa. Monelle muslimille rukous on erittäin tärkeä, sillä onhan se yksi islamin pilareista. Voitkin törmätä muslimi-asiakkaaseen, joka toivoo rauhallisen tilan päivittäistä rukoustaan varten. Muslimit rukoilevat viisi päivittäistä rukousta päivän eri vaiheissa, jolloin jokin rukous saattaa osua myös sellaiseen hetkeen, kun hän on hoitamassa asioitaan. Vaikka rukouksen voi suorittaa monessa eri paikassa, niin silti olisi todella hienoa jos asiakkaalla olisi mahdollisuus rukoilla rauhallisessa ja siistissä tilassa. Erityisesti musliminaiset voivat toivoa omaa rauhaa rukouksen ajaksi. Älä siis ylläty jos asiakkaasi kysyy asiasta vaan pohtikaa työyhteisössänne, mikä voisi olla sellainen tila, jota asiakkaat voisivat käyttää rukoukseen tai hiljentymiseen.

Suomessa kätteleminen on yleinen tapa tervehtiä. Sinulle voi tulla eteen tilanteita, joissa asiakkaana on muslimi, joka ei halua kätellä vastakkaista sukupuolta. Islamin uskonnossa vastakkaisen sukupuolen, joka ei ole sukua koskettaminen ei ole sallittua. Kohdatessasi asiakkaan ensimmäistä kertaa, odota ensin hänen reaktiota. Voit tervehtiä häntä kevyellä nyökkäyksellä ja useimmiten ne muslimit, jotka eivät kättele, nostavat oikean käden sydämen päälle tervehtiessään. Voit siis vallan mainiosti toimia samoin.

Lisäksi erityisesti terveydenhuollossa tulisi tietää, että osa musliminaisista toivoo lääkärin tai sairaanhoitajan olevan samaa sukupuolta. Mikäli tämä on järjestettävissä, niin se on hyvä tapa huomioida asiakkaan toive ja vakaumus. Akuuteissa tilanteissa sairauden hoito menee ensisijalle ja tuolloin lääkärin sukupuoli on toissijainen. Itse hoitotilanteessa tai vastaanotolla tulee huomioida asiakkaan yksityisyys. Suuri osa musliminaisista toivoo, että esimerkiksi vaatteita ei tarvitse riisua muutoin kuin se on tutkimuksen kannalta välttämätöntä.